Christelijke dimensie

Christelijke dimensie

We zoeken naar een eigentijdse vertaling van de christelijke inspiratiebron. We gaan voor een gelijke behandeling van al onze patiënten met respect voor elke persoon, onafhankelijk van hun maatschappelijke positie. We maken plaats voor de zwaksten en de kansarmen, ook als de kans tot een financiële vergoeding klein of onbestaande is. De pastorale dienst geeft deze christelijke sfeer vorm.

Kwaliteit

Kwaliteit

We streven naar de uitwerking van een sterke organisatie. We omringen onze patiënten met de beste zorgen zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak. De kwaliteitsverschillen tussen de diensten zijn zo klein mogelijk. De zorgkwaliteit van ons ziekenhuis wordt voortdurend gemeten en opgevolgd. Lees hier meer.

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

In ons streven naar kwaliteitsvolle zorg is het voorkomen van incidenten één van de kernopdrachten. Het is ons doel een lerende organisatie te zijn die vanuit een goede analyse zelf de nodige correcties aanbrengt.

Tal van factoren hebben een invloed op de veiligheid van de zorg: werkomgeving, teamfactoren, individuele personeelsfactoren ... De volgende actiepunten krijgen daarom onze bijzondere aandacht:

 • werken aan een niet-sanctionerende cultuur
 • openheid en communicatie bevorderen, rapporteren stimuleren, feedback geven en incidenten beschouwen als een leermoment
 • teamwerk binnen en tussen afdelingen bevorderen, transfers in ziekenhuis optimaliseren en investeren in eigen medewerkers (bv. bijscholing)
 • ontwikkelen en bijsturen van processen in functie van veiligheid (bv. eenvoud nastreven, veiligheidssystemen inbouwen)

Blijvende motivering

Blijvende motivering

We werken intens en constructief samen, en creëren zo een motiverend werkklimaat voor onze medewerkers. De volgende elementen dragen daartoe bij:

 • het verstrekken van juiste en duidelijke informatie;
 • het organiseren van inspraak en overleg;
 • gelijke behandeling van alle personeelsleden;
 • het regelmatig uiten van positieve waardering;
 • interne groei- en promotiekansen bieden indien mogelijk.

Positieve uitstraling

Positieve uitstraling

De positieve uitstraling van het ziekenhuis naar de buitenwereld biedt gunstige toekomstperspectieven. We zijn daarom een open huis waar patiënten en bezoekers steeds welkom zijn.

 • De polyvalente zaal op de vierde verdieping staat open voor activiteiten, ook buiten de gezondheidssector.
 • We maken onze identiteit kenbaar door spreekbeurten te houden, bijscholing te geven, lidmaatschap bij meerdere verenigingen ...
 • We zijn ook actief op verschillende sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) om onze patiënten en bezoekers op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt in ons ziekenhuis.

Totaalzorg

Totaalzorg

Door de complexiteit en professionalisering van de zorg moeten de behandelend arts en de verpleegkundigen een beroep kunnen doen op andere disciplines zoals de sociale dienst, de pastorale dienst, het oncologisch en palliatief supportteam, de psychologen en de paramedici. Al deze medewerkers hebben als taak om de behandelend arts en de verpleegkundigen te ondersteunen op het vlak van informatie en begeleiding.

De zorgverleners in deze multidisciplinaire teams overleggen voortdurend over de situatie en evolutie van de patiënt.

Dit multidisciplinair overleg heeft als doel:

 • tot een eenheid van handelen komen tussen de verschillende betrokken disciplines;
 • voorkomen dat de patiënt met te veel verschillende hulpverleners wordt geconfronteerd aan wie hij telkens weer zijn verhaal moet doen.

Van de (hoofd)verpleegkundigen wordt verwacht dat zij met de behandelend arts spontaan tot een interdisciplinair overleg overgaan als de zorgen rond de patiënt dit vereisen. In het verpleegdossier is terug te vinden wie van deze disciplines betrokken zijn bij het zorgproces en welke procedures lopen (bv. aanvraag tot opname, consult bij psycholoog ...).

Het recht op privacy van de patiënt, het beroepsgeheim van de zorgverleners en de patiëntenrechten worden ten alle tijde gegarandeerd.